green-wide-1.7254e2f1

Styrning

Valberedning

Valberedning

Vid extra bolagsstämma den 11 mars 2018 beslutade bolagsstämman att fastställa principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedningen. Enligt principerna ska valberedningen bildas efter det att styrelsens ordförande vid utgången av tredje kvartalet varje år identifierat de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot vardera till valberedningen.

Om någon av aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen, övergår rätten till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren, och så vidare. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. De tre ledamöter som utses ska, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra Bolagets valberedning.

Valberedningen lämnar förslag till årsstämman om förslag till ordförande vid årsstämma, antal stämmovalda styrelseledamöter, styrelseordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott. Valberedningen lämnar vidare förslag till om val av revisorer, arvode till revisorer, beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedningen, och ersättning till ledamöterna i valberedningen och ersättning till valberedningens ledamöter.

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green