rabatt höstfärgade blommor stenkant2

Styrning

Valberedning

Valberedning

Enligt instruktion antagen vid Green Landscapings årsstämma ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot går turen vidare till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren.

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 14 maj 2020. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Ärendet ska ha inkommit till styrelsen senast den 26 mars 2020 på denna adress:

Green Landscaping Group AB
Att: Styrelsen
Mäster Samuelsgatan 9
111 44 Stockholm

Valberedningen lämnar förslag till årsstämman om förslag till ordförande vid årsstämma, antal stämmovalda styrelseledamöter, styrelseordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott. Valberedningen lämnar vidare förslag till om val av revisorer, arvode till revisorer, beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedningen, och ersättning till ledamöterna i valberedningen och ersättning till valberedningens ledamöter.

För ytterligare information:
Carl-Fredrik Meijer, CFO Green Landscaping, +46 701 08 70 19, carl-fredrik.meijer@greenlandscaping.se

 

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green