green-wide-1.7254e2f1

Styrning

Bolagsordning

Bolagsordning

Bolagsordning för Green Landscaping Holding AB (org. nr 556771-3465) vilken kommer registreras hos Bolagsverket i samband med genomförandet av noteringen på Nasdaq First North.

1 § FIRMA / NAME
Bolagets firma är Green Landscaping Holding AB (publ).

The company’s name is Green Landscaping Holding AB (publ).

2 § SÄTE / REGISTERED OFFICE
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

The company’s registered office shall be situated in Stockholm.

3 § VERKSAMHETSFÖREMÅL / OBJECT OF THE COMPANY’S BUSINESS
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, självt eller genom dotterbolag, bedriva mark- och fastighetsteknisk drift, skötsel och entreprenad och därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fast och lös egendom.

The object of the company’s business is directly or indirectly to, independently or through subsidiary companies, pursue land and real estate engineering operations, management and contract work and any other activities compatible therewith and to own and manage real estate and chattels.

4 § AKITEKAPITAL / SHARE CAPITAL
Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 1 122 000 kronor och till högst 4 488 000 kronor. Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 10 000 000 och till högst 40 000 000.

The share capital shall be not less than SEK 1,122,000 and not more than SEK 4,488,000. The number of shares shall be not less than 10,000,000 and not more than 40,000,000.

5 § RÄKENSKAPSÅR / FINANCIAL YEAR
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

The company’s financial year shall be the calendar year.

6 § STYRELSE / BOARD OF DIRECTORS
Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter.

The board of directors elected by the shareholders’ meeting shall consist of not less than three (3) members and not more than ten (10) members, without deputy members.

7 § REVISOR / AUDITOR
Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

The company shall have not less than one (1) and not more than two (2) auditors and not more than two (2) deputy auditors. As auditor and, where applicable, deputy auditor, shall an authorized public accountant or a registered public accounting firm be elected.

8 § KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA / NOTICE OF SHAREHOLDERS’ MEETING
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens industri.

Notices of general meetings shall be made by announcement in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and by making the notice available on the company’s website. At the same time as notice is given it shall be announced in Dagens Industri that a notice has been made.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

Shareholders wishing to participate in general meetings must be listed as shareholder in a printout or other presentation of the entire share register reflecting the circumstances five weekdays before the general meeting and notify the company no later than the date specified in the notice of the general meeting. The last mentioned date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer’s Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not occur earlier than the fifth weekday before the general meeting. A shareholder may be accompanied by advisors at a general meeting only if he or she notifies the company of the number of advisors in accordance with the procedure prescribed for in respect of notice of attendance to be made by a shareholder.

9 § ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA / BUSINESS AT ANNUAL SHAREHOLDERS’ MEETINGS
Vid årsstamma skall följande ärenden behandlas:

Val av ordförande vid stämman;
Upprättande och godkännande av röstlängd;
Godkännande av dagordningen;
Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner att justera protokollet;
Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och, i förekommande fall, verkställande direktör;
Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
The following business shall be addressed at annual shareholders’ meetings:

Election of a chairman of the meeting;
Preparation and approval of the voting list;
Approval of the agenda;
Election of one or two persons who shall approve the minutes of the meeting;
Determination of whether the meeting was duly convened;
Submission of the annual report and the auditors’ report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditors’ report for the group;
Resolutions regarding the adoption of the income statement and the balance sheet and, when applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet;
Resolutions regarding allocation of the company’s profits or losses in accordance with the adopted balance sheet;
Resolutions regarding discharge of the members of the board of directors and, where applicable, the managing director from liability;
Determination of the number of members, and deputy members, of the board of directors and, where applicable, the number of auditors and deputy auditors;
Determination offers for members of the board of directors and auditors;
Election of the members of the board of directors and, where applicable, auditors and deputy auditors;
Other matters which are set out in the Swedish Companies Act or the company’s articles of association.

10 § AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL / CSD CLAUSE
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

The shares of the company shall be registered in a CSD register in accordance with the Central Securities Depositaries and Financial Instruments Accounts Act (Sw. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument).

Våra verksamheter

Ett växande företag!

Green Landscaping Group har ett antal verksamheter i hela landet och växer kontinuerligt både organiskt och via förvärv.

Dotterbolag

Prenumerera på nyheter från Green